Aneks do decyzji

Aneks  do decyzji nr……

Dyrektora Szkoły

z dnia 28.09.2018 r.

w sprawie utworzenia Zespołu Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

dla ………………

ucz. Kl. ……..

 

Działając na podstawie § 4 ust. 1 i 2 Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. (wchodzi w życie z dniem   1 września 2017r.) sprawie zasad   i organizacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz.59 i 949) zarządzam co następuje:

 1. W związku z:
 • opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej nr ………. z dnia …….. wydaną przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Prudniku.
 • informacją nauczyciela/wychowawcy grupy wychowawczej/ specjalisty, który stwierdził, że ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne uczeń, wychowanek wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

tworzę dla ucznia ……………………… zespół złożony z nauczycieli/wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem.

 1. W skład zespołu powołuję:
Imię i nazwisko Przedmiot nauczania

lub specjalność

   
   
   
   
   
   

 

 1. Na przewodniczącego zespołu wyznaczam …………………………. – wychowawcę.
 2. Obowiązki przewodniczącego zespołu zgodnie z w/w rozporządzeniem:
 • Wychowawca klasy lub dyrektor przedszkola lub placówki, o których mowa w ust. 3, informuje innych nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem, jeżeli stwierdzi taką potrzebę, oraz we współpracy z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem.
 • W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy lub dyrektora przedszkola lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1–3, ust. 2 pkt 1–7, ust. 3 pkt 1–4 oraz ust. 4 pkt 1, dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy, ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Przy ustalaniu wymiaru poszczególnych form udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej, o którym mowa w ust. 6.
 • Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1–3, ust. 2 pkt 1–7, ust. 3 pkt 1–4 oraz ust. 4 pkt 1, ustala dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy, biorąc pod uwagę określoną w arkuszu organizacji przedszkola, szkoły lub placówki odpowiednio liczbę godzin zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia lub liczbę godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli i wychowawców grup wychowawczych.
 • Wychowawca klasy lub dyrektor przedszkola lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy, oraz nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych lub specjaliści, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej, współpracują z rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem oraz, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami, o których mowa w § 5.
 • W przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspierają nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych w dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych ucznia.
 • Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w formach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1–3, ust. 2 pkt 1–7, ust. 3 pkt 1–4 oraz ust. 4 pkt 1, oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.

 

UZASADNIENIE

 

Decyzja o utworzeniu zespołu pomocy psychologiczno- pedagogicznej została podjęta po zapoznaniu się z opinią Poradni  Psychologiczno- Pedagogicznej w Prudniku nr ……….                                   z dnia ……………..

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Opolskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły   w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Decyzja  wchodzi w życie z dniem podpisania.

…………..………………………

(pieczątka i podpis Dyrektora)